Begroting 2020 -2023

Onvoorzien en overige stelposten

Bij het opstellen van de begroting is rekening gehouden met een post voor onvoorziene uitgaven en enkele andere stelposten. Deze kunnen voor 2020 als volgt gespecificeerd worden:

Raming 2020

Onvoorziene uitgaven

230.000

Gemeentelijk verkeer en vervoerplan

200.000

Sport

100.000

Totaal

530.000

Onvoorziene uitgaven
Het bedrag voor onvoorziene uitgaven is bedoeld om gedurende het jaar in te kunnen spelen op actuele of nu nog niet voorziene gebeurtenissen.

Gemeentelijk verkeer en vervoerplan
Het nieuwe Gemeentelijk verkeer en vervoerplan (GVVP) wordt op dit moment opgesteld en zal na de begrotingsvaststelling aan de raad ter besluitvorming worden aangeboden. Om toch direct na vaststelling uitvoering te kunnen geven aan het plan, reserveren we alvast middelen in de meerjarenraming. Definitieve beschikbaarstelling van middelen vindt plaats op basis van het nog vast te stellen beleid.

Sport
Vorig jaar is op een schaalverdiepende wijze overleg gestart met de sportverenigingen om met elkaar in gesprek te gaan over een gezamenlijke toekomstagenda. Buiten de vervanging van de atletiekbaan op sportpark de Schroef en de doelen zoals opgenomen in het coalitieprogramma, zullen eventuele andere kosten uit deze middelen worden gedekt. Definitieve beschikbaarstelling van middelen vindt plaats op basis van nog vast te stellen voorstellen.

ga terug