Begroting 2020 -2023

Ontwikkeling EMU-saldo

Ontwikkeling EMU-saldo

Het begrote EMU-saldo ontwikkelt zich in 2019 tot en met 2023 als volgt (bedragen x €1.000):

 

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

2023

Volgens gewijzigde begroting 2019

Volgens Begroting 2020

Volgens meerjarenraming in begroting 2020

Volgens meerjarenraming in begroting 2020

Volgens meerjarenraming in begroting 2020

1

Exploitatiesaldo vóór mutatie reserves 

-550

2.402

1.441

1.265

1.156

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

4.623

6.553

4.506

5.151

5.439

3

Mutaties voorzieningen

-856

-2.436

147

14

123

4

Investeringen in (im)materiële vaste activa

11.059

24.398

20.081

10.656

9.140

5

Baten uit bijdragen van andere overheden

6

Boekwinst verkoop (im)materiële vaste activa

7

Uitgaven bouwgrondexploitatie

11.009

14.790

8.047

14.129

11.096

8

Baten bouwgrondexploitatie

12.106

16.175

8.954

14.966

11.592

9

Betalingen ten laste van voorzieningen

10

Betalingen ten laste van reserves

11

Boekwinst bij verkoop deelnemingen/effecten

Berekend EMU-saldo

-6.745

-16.494

-13.079

-3.387

-1.926

ga terug