Begroting 2020 -2023

Algemene dekkingsmiddelen

De algemene dekkingsmiddelen betreffen de middelen die door de gemeente vrij besteed mogen worden en niet gebonden zijn aan een specifiek (beleids)doel.

De algemene dekkingsmiddelen kunnen als volgt gespecificeerd worden (x € 1.000):

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

Lokale heffingen

592

8.984

8.392

Algemene uitkering

0

58.295

58.295

Dividend

0

100

100

Saldo van de financieringsfunctie

1.889

2.883

994

Overige algemene dekkingsmiddelen

0

1.076

1.076

Totaal

2.481

71.338

68.857

Lokale heffingen
Onder lokale heffingen zijn de verwachte opbrengsten en uitvoeringskosten opgenomen die verband houden met de onroerende zaakbelasting en hondenbelasting aangezien deze middelen niet gebonden zijn aan een specifieke besteding. Daarnaast zijn onder de lasten de kosten van heffing en invordering en ICT (specifiek gebruikt voor de belastingen) opgenomen. De opbrengsten betreffen de onroerende zaakbelasting (€ 8.7378.000) en hondenbelasting (€ 247.000).
Voor een toelichting op de gemeentelijke belastingen wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen waarin wordt ingegaan op de beleidsuitgangspunten, belastingvoorstellen en het kwijtscheldingsbeleid. In de paragraaf wordt naast bovengenoemde belastingen ook ingegaan op de heffingen die niet leiden tot algemene dekkingsmiddelen.

Algemene uitkering
Betreft de algemene uitkering gemeentefonds op basis van de uitgangspunten van de meicirculaire 2019.

Dividend
Betreft het verwachte dividend over de aandelen in de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG).

Saldo van de financieringsfunctie
De financieringsfunctie betreft het saldo tussen de externe rentelasten en –baten en de rente die wordt toegerekend aan de grondexploitatie en taakvelden. Hiermee vormt dit het grootste deel van het renteresultaat. Een nadere toelichting op het renteresultaat is opgenomen in de paragraaf financiering.

Overige algemene dekkingsmiddelen
De overige algemene dekkingsmiddelen betreft het geraamde BCF resultaat (BTW Compensatie Fonds).

ga terug