Begroting 2020 -2023

overzicht geraamde baten en lasten per taakveld

overzicht geraamde baten en lasten per taakveld

Bedragen x € 1.000

Begroting 2020

Programma

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

Bestuur en beheer

0.1

Bestuursorganen

2.696

0

-2.696

0.2

Burgerzaken

1.367

513

-854

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

1.464

1.512

48

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

200

150

-50

Openbare orde en veiligheid

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

2.558

0

-2.558

1.2

Openbare orde en veiligheid

1.289

10

-1.279

Verkeer en vervoer

0.63

Parkeerbelasting

0

66

66

2.1

Verkeer en vervoer

4.724

230

-4.494

2.2

Parkeren

110

17

-93

Economie en recreatie

2.3

Recreatieve havens

24

35

12

3.1

Economische ontwikkeling

188

0

-188

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

5.763

6.556

793

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

72

30

-42

3.4

Economische promotie

519

329

-190

5.5

Cultureel erfgoed

127

0

-126

5.7

Openbaar groen (openlucht)recreatie

4.317

38

-4.280

Onderwijs

4.2

Onderwijshuisvesting

1.552

28

-1.524

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.780

684

-1.095

Sport en cultuur

5.1

Sportbeleid en activering

564

0

-564

5.2

Sportaccommodaties

3.900

1.388

-2.512

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie

1.640

143

-1.497

5.4

Kunst

356

37

-319

5.6

Media

1.049

209

-840

Sociaal domein

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

3.247

267

-2.981

6.2

Wijkteams

1.705

0

-1.705

6.3

Inkomensregelingen

9.613

8.515

-1.098

6.4

Begeleide participatie

2.803

0

-2.803

6.5

Arbeidsparticipatie

3.654

0

-3.654

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

1.535

-16

-1.551

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

7.797

150

-7.647

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

6.711

0

-6.711

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

384

0

-384

6.82

Jeugd individuele voorziening natura

859

0

-859

7.1

Volksgezondheid

1.719

13

-1.706

Milieu en afval

7.2

Riolering

6.588

6.903

315

7.3

Afval

4.492

4.953

461

7.4

Milieubeheer

1.441

10

-1.431

Bouwen en wonen

8.1

Ruimtelijke ordening

971

52

-919

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventer)

9.027

9.619

592

8.3

Wonen en bouwen

1.113

1.109

-4

Algemene dekkingsmiddelen

0.5

Treasury

1.783

2.883

1.099

0.61

OZB woningen

398

6.092

5.694

0.62

OZB niet-woningen

70

2.766

2.696

0.64

Belastingen overig

158

298

140

0.7

Algemene uitkeringen en overige uitk

58.295

58.295

0.8

Overige baten en lasten

230

1.076

846

Overhead

0.4

Overhead

10.950

948

-10.001

Heffing VPB

0.9

Vennootschapsbelasting (VPB)

Mutaties reserves

0.10

Mutaties reserves

8.568

6.455

-2.113

Resultaat

0.11

Resultaat van de rek. van baten en lasten

122.074

122.364

289

ga terug