Begroting 2020 -2023

Nieuw beleid en in gang gezet beleid per programma

Investeringen (in €)

Invest.

Jaar

Termijn jr

2020

2021

2022

2023

Programma Verkeer en vervoer

1. Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL)

14.500.000

v.a. 2020/2021

40

0

565.500

560.425

555.350

3.500.000

v.a. 2020/2021

gem 20

0

224.000

221.550

219.100

2. Mitigerende maatregelen voortvloeiend uit GOL

2.500.000

v.a. 2020

20

160.000

158.250

156.500

154.750

3. Gemeentelijk Verkeer- en vervoerplan (GVVP)

pm

2020

200.000

200.000

200.000

200.000

Programma Economie & recreatie

4. Doeverensche sluis

600.000

2020

40

0

23.400

23.190

22.980

Programma Sport en cultuur

5. Sportaccommodaties investeringen

70.000 p/j

2020 (jaarlijks)

20

4.480

8.960

13.440

17.920

6. Investeringsagenda sport

pm

v.a. 2020

div

100.000

100.000

100.000

100.000

7. Investeringen Duurzaamheid/energiebesparing

Restant volume 2017-2018

268.000

2020

gem 15

21.619

21.369

21.118

Beschikbaar bestuursperiode 2019-2022:

500.000

2019

gem 15

42.083

41.500

40.917

40.333

500.000

2020

gem 15

42.083

41.500

40.917

500.000

2021

gem 15

42.083

41.500

500.000

2022

gem 15

42.083

Inzet voor verduurzaming Die Heygrave (RV sept 19)

42.083

75.751

73.897

Restant bestuursperiode 19-22 na Die Heygrave

pm

2020

gem 15

83.583

48.749

90.936

Nieuwe jaarschijf 2023 (VJN 2019)

500.000

2023

gem 15

Totaal nog in te zetten kapitaallasten duurzaamheid

105.202

70.118

112.054

Overhead

8. Herinrichting publieksruimte Vlijmen

55.000

2020

15

4.437

4.385

4.334

4.283

Exploitatie (in €)

Programma Verkeer en vervoer

9. Onderhoud wegen

500.000

500.000

500.000

1) Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL)
De afgelopen jaren zijn op verschillende momenten bedragen gereserveerd voor de Heusdense bijdrage aan de uitvoering van de projecten in het kader van de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL). Eind 2013 hebben de samenwerkende partijen hiertoe een bestuursovereenkomst afgesloten. De Heusdense bijdrage bedraagt op basis van de afspraken in de overeenkomst bedragen € 15,7 mln. en zal naar verwachting in de periode vanaf 2020 beschikbaar moeten komen zoals de uitvoering nu gepland is na het doorlopen van het planologische traject (incl. evt beroepsprocedure) en de aanbestedingsprocedure.
De door Heusden reeds gemaakte kosten (voorbereidingskosten en aanleg Ei van Drunen) en de in te brengen gronden worden verrekend met de te betalen bijdrage. Voor de uitvoeringsfase is in deze begroting een bedrag van € 14,5 mln. beschikbaar.
In de voorjaarsnota 2017 is een aanvullend investeringsbedrag van € 3,5 mln. opgenomen om fase 2 van de GOL tegelijk met fase 1 uit te voeren. In de raadsvergadering van 6 dec 2016 heeft de raad ingestemd met deze keuze. Voordat met de uitvoering wordt gestart, zal de raad worden geïnformeerd over de aanbestedingsuitkomst en wordt gevraagd het krediet beschikbaar te stellen.

2) Mitigerende maatregelen voortvloeiend uit de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat
De GOL projecten in Vlijmen Oost, Nieuwkuijk en de Baardwijkse Overlaat, hebben ook consequenties voor het onderliggende wegennet voor de gemeente. De verkeersstromen in de kernen zullen door de GOL maatregelen wijzigen. Hierdoor zijn aan het aansluitende onderliggende wegennet maatregelen nodig ten behoeve van een goede doorstroming, toe en afvoer van verkeer op lokale wegen alsmede geluidsmaatregelen. In de voorjaarsnota 2016 is een voorlopig investeringsbedrag opgenomen vanaf 2019, voorafgaand/gekoppeld of na afloop aan de uitvoeringsfase van de GOL projecten. Een uitwerking van de uit te voeren maatregelen zal onderdeel vormen van het nog vast te stellen GVVP. Aan de raad is aangegeven dat de verdere uitwerking van de mitigerende maatregelen nog worden voorgelegd. Votering van het krediet vindt dan ook plaats bij de vaststelling van dat voorstel of mogelijk gekoppeld aan de vaststelling van het GVVP.

3) Gemeentelijk verkeer en vervoerplan (GVVP)
De voorbereidingen en opstelling van een nieuw gemeentelijk verkeer en vervoerplan vindt op dit moment plaats. Voor de uitvoering van de daarin op te nemen maatregelen/investeringen zijn buiten het GOL en de mitigerende maatregelen, geen middelen beschikbaar in de meerjarenbegroting. Daarom wordt voorgesteld vooralsnog een stelpost op te nemen in de meerjarenbegroting van
€ 200.000 p/jaar. Afhankelijk van de aard van de maatregelen moet nog bekeken worden in hoeverre dit bedrag kan worden aangewend als lasten voor meerjarige investeringen en welk deel als éénmalige kosten ten laste van de exploitatie in het jaar van uitgave. Dit kan pas worden bepaald nadat duidelijk is welke uitvoeringsvoorstellen worden opgenomen in het GVVP. Votering van middelen vindt plaats bij de vaststelling van het GVVP of op basis van afzonderlijke projectvoorstellen.

4) Doeverensche sluis
De Elshoutse Zeedijk vormt een schakel van waardevol landschappelijk cultuurhistorisch elementen, welke dijk door haar bescherming tegen het wassende water, mede aan de wieg heeft gestaan van de ontwikkeling van de gemeente Heusden. Niet voor niets is er dan ook in de afgelopen twee bestuursperioden aan gewerkt om de waarde van de dijk in stand te houden en te herwaarderen. In de vorige bestuursperiode zijn de restauratie-inspanningen aan en de daarmee gepaard gaande restauratie-kosten voor het derde en laatste bouwkundige monument in de Elshoutse Zeedijk, de Doeverensche sluis, in beeld te brengen. De gehele sluis verkeert in een zeer slechte staat. Er is  actie noodzakelijk om de sluis te behouden voor de toekomst om nog hogere investeringen te voorkomen en daarmee te voldoen aan de zorgplicht voor het in stand houden van monumenten. De herstelkosten zijn berekend op € 600.000, inclusief interne begeleidingskosten en vooronderzoeken. Het project is mogelijk subsidiabel op basis van de provinciale regeling Cultureel Erfgoed (50%); bij de kostenraming is daar nu nog geen rekening mee gehouden. Gelet op een benodigd voorbereidingstraject en een goede planning van werkzaamheden buiten winterse perioden zou voorbereiding tot in 2019 kunnen plaatsvinden en uitvoering met ingang van 2020. Gelet op het uitvoeringskarakter van dit project vindt votering plaats met de vaststelling van de begroting 2020 zodat het college met de uitvoering kan starten.

5) Investeringen sportaccommodaties
In het kader van de BBV-wijziging 2017 moeten alle nieuwe, levensduur-verlengde en kwaliteit-verbeterende investeringen (boven de € 15.000) worden geactiveerd. Dit betekent dat uitgaven die voorheen ten laste van de stelpost ‘onderhoud sportaccommodaties’ werden gedaan, nu moeten worden geactiveerd (mits groter dan € 15.000). Door het grotendeels omzetten van deze stelpost uit de exploitatie naar een investeringsbedrag, kunnen deze investeringen ook in de toekomst worden bekostigd. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om investeringen in ledverlichting, velden of accommodatie-aanpassingen. Deze investeringen kennen verschillende afschrijvingstermijnen, uitgegaan wordt van een gemiddelde afschrijving van 20 jaar. Het investeringsvolume per jaar is in 2017 gebaseerd op de gemiddelde jaarlijkse kosten in de afgelopen 4 jaar. Aangezien het hier gaat om een technische omzetting van een exploitatiebudget naar een investeringsbudget, wordt geen separaat voorstel aan de raad voorgelegd voor de aanwending van het krediet.

6) Investeringsagenda Sport
Eind 2017 is een traject gestart om in overleg met de sportverenigingen te komen tot een toekomstbeeld. In het coalitieprogramma is opgenomen dat goede sportvoorzieningen, zoals velden,
kleedaccommodaties en verlichting, en een extra steuntje in de rug als sporten te duur voor je is, aan de basis staan van een verantwoord gemeentelijk sportbeleid. Geld mag geen struikelblok vormen voor sporten en bewegen. Na inventarisatie voor de mogelijke bestedingsopties zullen we de bestemming voor dit bedrag bepalen. Aanwending vindt plaats op basis op basis van individuele voorstellen.

7) Investeringen duurzaamheid/energiebesparing
De afgelopen twee jaar is een start gemaakt met de ambitie om te komen tot een verduurzaming van gemeentelijke gebouwen en een realisering van een energiebesparing van 15%. Op verschillende momenten zijn middelen beschikbaar gekomen om deze ambitie te realiseren. In eerste instantie voor de jaren 2017 en 2018 € 0,5 mln. per jaar. Hiervan resteert nog een bedrag van € 268.000.
Daarna is op grond van het coalitieprogramma het volume van € 0,5 mln. verlengd voor de periode2019-2022. In september 2019 ontvangt u een raadsvoorstel voor de verduurzaming van zwembad Die Heygrave. De benodigde middelen voor die maatregelen zullen hiervan in mindering worden gebracht na akkordering.  Om te voldoen aan de doelstelling en ook na deze periode door te gaan met de aanpak van de overige panden, blijkt dat voortzetting in dit tempo gewenst is. Dat vraagt om een soortgelijk investeringsvolume voor de jaren daarna. Daarom is in de voorjaarsnota 2019 voorgesteld om het investeringsvolume vooralsnog door te trekken na 2022.   

8) Aanpassing publieksruimte
Het interieur op de eerste verdieping in Vlijmen is in 2019 vervangen. Onderdeel van dit krediet vormde ook de vervanging van de binnenzonwering van de gemeendehuizen die ook aan vervanging toe zijn. Deze werkzaamheden moeten nog worden uitgevoerd. Gelet op het feit dat deze werkzaamheden vallen onder het vlak van bedrijfsvoering, zal het college na votering in deze begroting besluiten over de aanwending.

9) Onderhoud wegen
Als gevolg van de economische crisis is het kwaliteitsniveau van onze wegen, voet- en fietspaden, openbaar groen en gemeentelijke gebouwen in de afgelopen jaren verslechterd. Het kwaliteitsniveau heel en veilig blijkt in de praktijk niet voor elke situatie afdoende. In het coalitieprogramma is opgenomen dat we het kwaliteitsniveau willen verhogen. In 2019 bent u geïnformeerd over het proces dat we
gaan volgen richting een nieuw beleids- en beheerplan. Hierin werd ook toegelicht dat er eerst een
nieuw beheerplan komt op basis van ‘veilig en heel’ waarbij we de extra middelen in willen zetten. Dit
nieuwe wegenbeheerplan 2019-2028 hebben wij op 4 juni aan u ter kennisgeving toegestuurd. uitvoeringsprogramma 2019-2020. In de zomer zijn de voorbereidingen gestart voor een nieuw beleidsplan. Het beschikbaar stellen van de middelen vanaf 2021 zal gekoppeld worden aan het nieuwe beleids- en beheerplan. De op deze stelpost opgenomen middelen betreft een voorlopige reservering en kan op basis van het plan worden bijgesteld. Votering van middelen vindt dan ook op dat moment plaats.

ga terug