Begroting 2020 -2023

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

Afgelopen jaar is hard gewerkt aan de doorontwikkeling van het risicomanagement. Onderdeel daarvan is de inventarisatie van risico’s. Met dialoogsessies worden de risico’s van de organisatie in beeld gebracht. Kern daarbij is dat medewerkers van verschillende disciplines in gesprek gaan met elkaar om vanuit verschillende invalshoeken de risico’s te identificeren en kwantificeren. Afhankelijk van de gekozen strategie (accepteren, verkleinen, vermijden, verzekeren) worden maatregelen benoemd en geïmplementeerd.
Een risico is een onzekere gebeurtenis met invloed op het realiseren van de doelen. De risico’s worden gekwantificeerd op basis van kans en verwacht gevolg. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in het mogelijk gevolg op financiën, imago en beleidsdoelstelling. Deze paragraaf is gericht op de financiële risico’s. Risico’s waarvoor voorzieningen zijn gevormd (zoals verliesgevende bouwgrondexploitaties) of waarvoor verzekeringen kunnen worden afgesloten zijn niet opgenomen in deze paragraaf. Het gaat alleen om risico’s die – als ze zich voordoen – opgevangen moeten worden met het weerstandsvermogen. Daarom laten we ook zien hoe het totaal van deze risico’s zich verhoudt tot de beschikbare weerstandscapaciteit.

ga terug