Begroting 2020 -2023

Inkomsten en uitgaven

Inkomsten en uitgaven (x € 1.000)

Begroot 2020

Begroot 2021

Begroot 2022

Begroot 2023

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Bestuur en beheer

6.327

2.394

-3.933

5.691

1.675

-4.016

5.675

1.675

-4.000

5.520

1.475

-4.045

Openbare orde en veiligheid

3.847

10

-3.837

3.769

10

-3.759

3.859

10

-3.849

3.859

10

-3.849

Verkeer en vervoer

4.955

5.240

285

5.608

305

-5.303

5.603

292

-5.312

5.594

292

-5.303

Economie en recreatie

11.902

6.998

-4.904

10.969

6.044

-4.925

11.007

6.075

-4.932

10.061

5.141

-4.920

Onderwijs

3.899

713

-3.187

3.832

713

-3.120

3.832

713

-3.119

3.808

713

-3.096

Sport en cultuur

7.510

1.786

-5.724

7.453

1.709

-5.744

7.500

1.781

-5.719

7.467

1.753

-5.714

Sociaal domein

40.027

8.944

-31.082

39.713

8.944

-30.769

39.490

8.944

-30.546

39.433

8.944

-30.489

Milieu en afval

12.521

11.866

-655

10.357

9.660

-697

11.072

10.316

-756

11.524

10.731

-793

Bouwen en wonen

11.737

10.780

-957

5.361

4.595

-766

11.236

10.371

-865

8.796

7.931

-865

Algemene dekkingsmiddelen

8.169

72.684

64.515

2.379

71.875

69.496

2.362

71.872

69.510

2.383

72.366

69.983

Overhead

10.950

948

-10.001

10.936

948

-9.988

10.937

948

-9.988

10.947

0

0

Heffing VPB

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Onvoorzien en overige stelposten

230

0

-230

230

0

-230

230

0

-230

230

0

-230

Saldo van baten en lasten

122.074

122.364

290

106.297

106.479

181

112.802

112.997

195

109.621

110.305

682

ga terug